Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản

- Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ.

- Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.

- Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

- Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.

- Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong 

- Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.

- Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

- Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

- Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.v.v…

 

< Trở lại

Bài viết liên quan